Name Ht. Yr.
Ankita Kedlaya Sr.
Tereza Melecka Jr.
Warda Amira Rawof R-So.
Kornbongkoat Sararat Jr.
Rimsha Ijaz Fr.
Parkha Ijaz Fr.